Behandlingsmetoder​

​VIP Husets grundtanke i støtte- og behandlingsarbejdet er, at dagligdagens aktiviteter og hverdagens struktur er tilrettelagt efter et samlende, fælles formål: at understøtte den unges viden om egne færdigheder og udviklingsmuligheder, samt at støtte den unge til at genoptage uddannelse og/eller arbejde med henblik på, i videst muligt omfang, på sigt klare sig som voksen i det danske samfund.

Miljøterapi

Den grundlæggende antagelse i det miljøterapeutiske behandlingsarbejde er, at hverdagen er tilrettelagt omkring en vanlig og forudsigelig struktur, som centrerer sig omkring de planlagte aktiviteter og daglige gøremål, de unge indgår i med miljøpersonalets støtte og hjælp.

I det daglige betyder det, at de unge opnår nye erfaringer i VIP Husets veltilrettelagte behandlingsmiljø, hvor den beskyttende og tydelige struktur giver den unge mulighed for, i samarbejde med det miljøterapeutiske personale, kan udvikle nye forståelses- og handlestrategier, som kan føre til ny indsigt og ændret adfærd.

Flere af de unge beboere i VIP Huset har opmærksomhedsforstyrrelser og/eller autismespektrumsforstyrrelser og har derfor udfordringer med at bevare overblik, planlægge og organisere. Vi ønsker derfor at skabe en så tilstrækkelig forudsigelig hverdag for både at begrænse de ellers eksisterende stress- og belastningsfaktorer hos de unge. Ligesom målet er at udvikle hverdagsrutiner, som giver de unge overskud til at klare evt. uventede eller nye opgaver og udfordringer. Ganske som rutinerne danner grundlag for de unges mulighed for, på sigt, at klare sig i egen bolig.

Low arousal, relationspædagogik og anderkendelse

Det er en grundlæggende præmis i personalets indstilling og tilgang, at alle unge skal behandles med anerkendelse og respekt. Al adfærd, også den problemgivende, ses som kommunikation og løsningsforslag, og mødes med nysgerrighed og invitation til at finde løsninger og alternative handlemuligheder i fællesskab med den unge.

Vi arbejder med metoden Low Arousal og anvender ikke konsekvenspædagogik. Vi gør, så vidt muligt, ikke brug fysiske magtanvendelser, men konfliktnedtrapper ved at bevare roen, træde to skridt tilbage og altid have den unges intentioner og perspektiv i centrum. I arbejdet med relationer og samarbejde gennem anerkendende pædagogik er personalets fokus de unges behov og perspektiv. Dernæst handler det om at støtte den unge i at tilegne sig strategierne til også at kunne se verden fra andre synsvinkler. Både som et middel til at forstå sig selv og omverdenen og for at kunne styrke den unges forståelse, trivsel og sociale kompetencer. Vi anser med andre ord relationer og anerkendelse som en afgørende øveplads for positiv udvikling, øget indsigt og trivsel.

Tilrettelæggelse af indsatser

Inden for de første tre måneder af en anbringelse udarbejder VIP Huset en behandlingsplan for at klargøre målsætningen for det miljøterapeutiske arbejde med den unge. Målene bliver fastsat i forhold til den unges ressourcer og udfordringer og bliver udarbejdet med baggrund i den kommunale handleplan samt med baggrund i egne observationer. Efter de første 3 måneder udfærdiger vi en statusvurdering, som gennemgås med den unge og deles med den anbringende kommune samt evt. forældre som forberedelse til de regelmæssige statusmøder.

Statusvurderinger udfærdiges efterfølgende hvert halve år, hvor der også afholdes statusmøder med sagsbehandlere m.fl.

​Vi udarbejder også et konkret målskema i samarbejde med den enkelte beboer. Dette har til formål at understøtte og dokumentere fremskridt og udfordringer, så behandling og støtte kan tilpasses efter den unges trivsel, tilstand og behov.

Visitation til VIP huset

Alle henvendelser omkring visitation bedes rettet til:

Direktør og leder Mia Lind på tlf.nr. 40 30 53 29 eller mail [email protected]

Visitationen sker ved, at anbringende kommune henvender sig til VIP Huset og efterfølgende fremsender alle relevante sagsakter omkring den unge.

Vi tager under første gennemlæsning af sagsakterne stilling til, om den unges tilstand og behov kan imødekommes inden for VIP Husets målgruppe i huset på Englandsvej eller i lejlighederne i Kastruplundgade. Vi vurderer også, om vi kan yde den rette støtte og behandling. 

Når vi vurderer, at den unge hører inden for målgruppen og at vi kan tilbyde rette støtte og behandling, så udfærdiger vi en indledende vurdering af sagen, som sendes til myndighedssagsbehandler og/eller familieplejekonsulent i den henvendende kommune. Derefter aftaler vi i fællesskab et indledende møde, som kan være et rent professionelt møde eller et afklarende møde med den unge, evt. forældre osv.

Indledende møde

Dette møde har til formål at give myndighedsrådgiveren mulighed for at møde ledelse, personale og se huset og institutionens fysiske rammer. Herunder er det også et mål, at vi opnår yderligere indsigt i den unges tilstand og behov samt i fællesskab afklarer forventninger og mål for det fremtidige samarbejde.

Herefter får alle parter nogle dages betænkningstid. Den unge er velkommen til at kontakte VIP Huset under betænkningstiden og besøge os endnu en gang. Er der enighed om, at den unge skal flytte ind i VIP Huset, fastsættes en dato for indflytning og VIP Huset udfærdiger anbringelses/støttekontrakt. VIP Huset tilrettelægger herefter indsatsen i samarbejde med myndighedsrådgiver, hvor særligt skoletilbud, samvær, evt. samarbejde med psykiatri/ misbrugsrådgivning m.m. afklares.

Det tætte samarbejde med kommunerne

VIP Huset vægter samarbejdet med anbringende myndighed højt og kommune, og vi holder løbende rådgiver orienteret. Som socialrådgiver og kommune er I altid velkommen til at tage kontakt til VIP Huset.

Ring blot 70 20 30 15 eller send mail til [email protected]

Netværk og samarbejde

Vi ønsker et tæt samarbejde med alle, som har en professionel eller privat relation til de unge, som bor i huset. Det kan være pårørende, skoletilbud, UUV, læge, psykiatrien, psykolog, sagsbehandler, familieplejekonsulent, m.fl.

VIP Huset ApS

"I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste."

Læs vores privatliv– og databeskyttelse i VIP Huset - klik her

Find os