Udslusning​

Efterværn og støtte i egen bolig 

Overgangen fra barndom til selvstændigt voksenliv kan være vanskelig for alle unge. For udsatte unge og i særlig grad for unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til et liv på egen hånd være ekstra svær.

VIP Huset er godkendt til at have unge anbragt i efterværn efter det 18. år, hvor den unge enten vil kunne blive boende i VIP Huset, og nye unge over 18 år kan anbringes.

VIP Huset råder også over 4 toværelseslejligheder. Disse er både for unge, som er blevet klar til at flytte fra VIP husets døgninstitution og for unge som ikke tidligere har boet på Englandsvej 27. VIP Huset har således mulighed for at yde støtte til unge som flytter i egen bolig for en kortere eller længere periode. Støtten kan være at praktisk karakter med fokus på f.eks. tøjvask, indkøb, økonomi, opstart af fritidstilbud, kontakt med uddannelse, sagsbehandler, egen læge m.m. Ganske som den kan være af et mere socialt og følelsesmæssigt indhold.

VIP Huset yder således særligt tilrettelagte støtteforanstaltninger alt efter den unges behov for videre støtte og kommunens bevilling heraf.

Læs mere om efterværn, Serviceloven § 76 i følgende links:

​Unge i efterværn på anbringelsessted efter SL § 76 stk. 3.1

Unge i udslusningsordning under efterværn efter SL § 76 stk. 3.3

§ 107 & støtte i egen bolig under § 85:

VIP Huset er godkendt til at have unge anbragt efter Servicelovens § 107 i midlertidigt botilbud.

Målgruppen for efter Servicelovens § 107 er:

​ 

  • personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
  • ​personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte

Støtte efter Servicelovens § 85

Når den unge der har været anbragt efter § 107, og er klar til at flytte ud i egen bolig, kan VIP Huse tilbyde støtte, herunder socialpædagogisk bistand.

Denne støtte bidrager til, at den unge oplever en sammenhængende indsats og langsomt vil kunne vende sig til at bo på egen hånd med støtte fra kendte voksne.​

Socialpædagogisk bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, f.eks. bostøtte. Formålet med socialpædagogisk bistand er at yde hjælp til selvhjælp, således at den unge kan leve et selvstændigt liv på egne betingelser.

Lejligheder i Kastruplundgade

VIP Huset har positive erfaringer med at følge de unge ud i en mere selvstændig voksentilværelse og det er afgørende for os, at det foregår på en værdig måde, hvor der er plads til den enkeltes særlige udfordringer.

VIP huset har 4 lejligheder beliggende i egen opgang i Kastruplundgade. Alle lejligheder er nyistandsatte toværelses lejligheder, beliggende i et roligt boligområde, hvor der er gode indkøbsmuligheder, kort gåafstand til Kastrup metrostation, til Amagerstrandpark, til et stort udbud af uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder samt cykelafstand til VIP Huset.

Lejlighederne er godkendt til anbringelse efter §66, efterværn efter §76 og botilbud til voksne efter §107.

Målgruppen er unge af begge køn fra 17 til 27 år, som både kommer hjemme fra forældre, andre opholdssteder, osv. – eller forinden har været indskrevet i VIP Huset i en kortere eller længere periode. Det er unge, som ønsker at bo for sig selv, men som fortsat har behov for støtte i hverdagen.

​Støtten, vi yder til unge i egen bolig, består primært i at hjælpe til mere selvhjulpenhed med hensyn til praktiske ting, rengøring, lektiehjælp, madlavning, økonomisk forståelse, m.v. Ligeledes vægtes fastholdelse i uddannelse/arbejde og tilknytning til kultur- og fritidsliv.

Støtte i egen bolig

Når den unge er indskrevet i VIP Husets lejligheder tilbyder vi:

  • Når den unge er indskrevet i VIP Husets lejligheder tilbyder vi:
  • En fast og kontinuerlig udgående støtte, som kan omfatte en mulighed for akut støtte 24 timer i døgnet.
  • Støtte til at fastholde en udviklende og nødvendig struktur i hverdagen.
  • Tilbud om at deltage i aktiviteter med andre unge og medarbejdere i VIP Huset, herunder ugentlig fællesspisning, fælles brunch hver søndag, deltage i ture ud af huset, m.v.
  • Mulighed for lektiehjælp, støttende samtaler, aktiviteter med pædagogisk personale m.v.
  • Hjælp til praktiske forhold, herunder indkøb, kost og hygiejne, budgetlægning, koordinering ift. psykiatrien, støtte til lægebesøg, kommunikation med offentlige instanser m.m.
  • Samarbejde med relevante parter f.eks. netværk, arbejdsplads, uddannelsesinstitution, m.v.
  • Kontinuerlig skriftlig status og evaluering samt opfølgningsmøder efter behov.

Konkret vil den unge skulle samarbejde omkring en udviklingsplan, hvor den unge forpligter sig på at tage imod et eller flere ugentlige besøg.

Det er i forbindelse hermed væsentligt for os, at såvel den unge som netværk føler sig medinddraget og respekteret i forløbet og at der hele vejen bibeholdes en høj grad af tryghed for alle.

VIP Huset ApS

"I VIP Huset har vi et forstående og accepterende menneskesyn og vi bestræber os på at møde den unge med et ønske om at forstå bagom adfærd.

​Vi tror på, at den unge altid gør sit bedste."

Læs privatlivs- og databeskyttelse samt cookiepolitik - Klik her

Find os